Линкови
  Европско здружение по кардиологија
  Европска асоцијација за перкутани коронарни интервенции
  Европска асоцијација за срцев ритам
  Европска асоцијација за превентивна кардиологија
  Европска асоцијација за кардиоваскуларен имиџинг
  Европско здружение за срцева слабост
  Асоцијација за акутна срцева нега
  Значајни линкови

 

 


Европска асоцијација за срцев ритам

 European Heart Rhythm Association

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail