Новости
  Сретски ден на срцето 2017
  Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course
  Heart Failure Awarenes day, Македонија, 2015
  23rd annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology
  Светски ден на срцето 2013
  Светски ден на срцето 2012
  EAT Course of Advance Echocardiography, 2012
  ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МЗК
 Историја на светскиот ден на срцето во Македонија
 Одбележување на светскиот ден на срцето
 Симпозиум за базична ехокардиографија

 

 


Историја на светскиот ден на срцето во Македонија

 

Македонија, зема активно организирано учество во одбележување на Светскиот ден на срцето од 2007 година.

Светски ден на срцето 2007

   Светски ден на срцето 2008

Светски ден на срцето 2009

  Светски ден на срцето 2010

  Светски ден на срцето 2011

 
1. Светски ден на срцето 2007 .pdf 660 Kb
2. Светски ден на срцето 2008 .pdf 532 Kb
3. Светски ден на срцето 2009 .pdf 2533 Kb
4. Светски ден на срцето 2010 .pdf 4127 Kb
5. Светски ден на срцето 2011 .pdf 4197 Kb

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail