About us
  Welcome
  The first congress of Cardiovascular Imaging of Serbia
  5th MACEDONIAN CONGRESS of CARDIOLOGY 2014

 

 


Welcome

Добредојдовте на веб порталот на Македонското здружение за кардиологија.

За да се запознаете со структурата и функционирањето на здружението, Ви го приложуваме Статутот на здружението.

Statut of the Macedonian Society of Cardiology

 

 

MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
contact@mscardiology.org.mk
st. Vodnjanska nr. 17, 1000, Skopje, R. of Macedonia
00 389 2 3147189 ; 00 389 2 3113116
admin mail