Линкови
  Европско здружение по кардиологија
  Европска асоцијација за перкутани коронарни интервенции
  Европска асоцијација за срцев ритам
  Европска асоцијација за превентивна кардиологија
  Европска асоцијација за кардиоваскуларен имиџинг
  Европско здружение за срцева слабост
  Асоцијација за акутна срцева нега
  Значајни линкови

 

 


Европско здружение по кардиологија

 

European Society of Cardiology: https://www.escardio.org/

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail