Едукација
  КМЕ (континуирана медицинска едукација)
  "Мала ЕХО школа"
  EAE Teaching Course for Advance Echocardiography

 

 


КМЕ (континуирана медицинска едукација)

 

Стручните состаноци кои се одржуваат на Универзитетската клиника за кардиологија со стручните презентации, претставуваат едукативни активности кои се акредитирани од Лекарската комора на Македонија, и партиципацијата на секој од нив носи 2 кредити.
Истите се достапни не само за лекарите вработени на Универзитетската клиника за кардиологија, но и за колегите специјалисти- интернисти и субспецијалисти – кардиолози, како и за специјализантите по интерна медицина,  и субспецијализантите по кардиологија.

1. Упатства за примена на антитромбоцвитна терапија

2. Атријална фибрилација - дијагноза и третман

3. Атеросклеротична каротидна артериска болест

4. Holiday heart syndrome

5. Новини во третманот на акутен коронарен синдром

6. Акутен каротиден синдром

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail