РАБОТНИ ГРУПИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА

1.Кардиоваскуларна превенција

Претседател – Нау. Сор. Ирена Митевска

Mail: peovskai@yahoo.com

2. Срцева слабост

Претседател – Проф. Љ.Георгиевска Исмаил

Mail: lgismail@gmail.com

3.Периферна артериска болест и тромбоза

Претседател – Проф. Маријан Бошевски

Mail: marijanbosevski@yahoo.com

4.Интервентна кардиологија

Претседател- Проф. Сашко Кедев

Mail: skedev@gmail.com

5.Аритмилогија и електрофизиологија

Претседател – Доц.Лидија Попоска

lpoposka@gmail.com

6.Кардиоваскуларни техники на визуелизација

Претседател – Проф.Е.Србиновска Костовска

Mail.: srbinovskaeli@gmail.com

7.Валвуларни срцеви заболувања

Претседател – Нау. Сор. Емилија Антова

Mail.:emilijah2002@yahoo.com

8.Пулмонална циркулација и десна вентрикуларна функција

Претседател – Проф. Христо Пејоков

Mail.: pejkovh@yahoo.com

9.Акутна кардиоваскуларна грижа

Претседател – Тања Анѓушева, Др. Сци

Mail.: tanja.anguseva@zmc.mk

10.Коронарна патофизиологија и микроциркулација

Претседател – Проф. Марија Вавлукис

Mail.: marija.vavlukis@gmail.com

11.Сестринство

Претседател – виш. Мед. Сес. Соња Георгиевска

Mail.: sonjageorgievska@hotmail.com

12.Работна група за Национална стратегија за акутен коронарен синдром

Претседател – Оливер Бушлетиќ

Mail: oliverbusljetik@yahoo.com

 

  • Членовите на МЗК можат да членуваат и бидат активни во повеќе работни групи. Мозат да се пријават за членство на Претседателите на работните групи.
  • Секоја работна група може да биде иницијатор за стручен состанок и/или Симпозиум на одредена актуелна тема, под покровителство на Македонското здружение по кардиологија. При тоа, до Претседателството на здружението треба да се достави програмот на состанокот и финансиската конструлција на состанокот.

Претседател на МЗК

Проф.Е.Србиновска Костовска, FESC, FEACVI, FACC

Categories:

admin

Напишете коментар