Работни групи

ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Во МЗК е во тек формирањето на работни групи, кои се подолу наведени.

Пријавувањето за работа во соодветните работни групи не може да биде направено “on line” поради техничките ограничувања на нашиот веб портал, затоа во прилог се контакт личности и нивни e-mail адреси, каде може да се пријавите за членување во работните групи. Пријавувањето ќе трае до 15 септември, освен за работната група за ехокардиографија, каде поради активноста која се организира, се молат сите заинтересирани за членстово во работната група да се пријават порано, по можност до 1-ви септември, затоа што од таа работна група ќе се очекува поголемо ангажирање поради организирање на ЕАЕ курсот за напредна ехокардиографија.

1. Работна група за срцева слабост
контакт личност Марија Вавлукис e-mail marija.vavlukis@gmail.com

2. Работна група за ехокардиографија и останати методи за визуелизација
контакт личност Проф. Елизабета Србиновска e-mail esrbinovska@yahoo.com

3. Работна група за КВБ превенција
контакт личност Др. Нела Костова e-mail nelakostova@yahoo.com

4. Работна група за инвазивна и интервентна кардиологија
контакт личност Др. Слободан Антов e-mail antovs@t-home.mk

5. Работна група за аритмии, електрофизиологија и електростимулација
контакт личност Др. Лидија Попоска e-mail lidijapoposka@gmail.com

6. Работна група за хипертензивна болест вклучително и засегање на краен орган
контакт личност Др. Магдалена Отљанска e-mail magdalenaotljanska@gmail.com

7. Работна група за валвуларни срцеви заболувања
контакт личност Др. Емилија Христова -Антова e-mail emilijah2002@yahoo.com

8. Работна група за периферна артериска болест и тромбоза
контакт личност Др. Марјан Бошевски e-mail marijanbosevski@yahoo.com

Categories:

admin

Напишете коментар