Статут

СТАТУТ на Македнското здружение по кардиологија на Република Северна Македонија од 2021 год.

 

ЧЛЕН 1

 

НАЗИВ

 

  • ИМЕ.

Името на ова здружение е Македонско здружение по кардиологија на Република Северна Македонија ( или Национално здружение по кардиологија на Република Северна Македонија). Краткото име на здружението е МЗК.

 

1- 2. ИМЕ НА АНГЛИСКИ.

Името на здружението од секција 1. на овој член на англиски јазик е: Macedonian Society of Cardiology of North Macedonia

 

1-3. Меѓународна употреба.

За меѓународна употреба ова здружение ќе го користи името на англиски јазик.

 

Кликнете ТУКА за да го превземете целиот статут од 2021 год.

 

Статут на македонското здружение по кардиологија од 2012 год.

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Член 1
Македонското здружение по кардиологија е самостојна стручна, научна и едукативна организација од областа на кардиологијата, ангиологијата, кардиоваскуларната хирургија, епидемиологијата, атеросклерозата, артериската хипертензија и кардиоваскуларната терапија.

 

Член 2
Здружението носи назив “МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА”, Скопје со кратенка во понатамошниот текст МЗК, Скопје.

 

Член 3
Седиштето на МЗК е лоцирано на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија во Скопје, со адреса: ул Водњанска, бр 17, 1000 Скопје, Македонија, тел. 3113-116, факс 3164-134.

 

Кликнете ТУКА за да го превземете целиот статут

РАБОТНИ ГРУПИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА

1.Кардиоваскуларна превенција

Претседател – Нау. Сор. Ирена Митевска

Mail: peovskai@yahoo.com

2. Срцева слабост

Претседател – Проф. Љ.Георгиевска Исмаил

Mail: lgismail@gmail.com

3.Периферна артериска болест и тромбоза

Претседател – Проф. Маријан Бошевски

Mail: marijanbosevski@yahoo.com

4.Интервентна кардиологија

Претседател- Проф. Сашко Кедев

Mail: skedev@gmail.com

5.Аритмилогија и електрофизиологија

Претседател – Доц.Лидија Попоска

lpoposka@gmail.com

6.Кардиоваскуларни техники на визуелизација

Претседател – Проф.Е.Србиновска Костовска

Mail.: srbinovskaeli@gmail.com

7.Валвуларни срцеви заболувања

Претседател – Нау. Сор. Емилија Антова

Mail.:emilijah2002@yahoo.com

8.Пулмонална циркулација и десна вентрикуларна функција

Претседател – Проф. Христо Пејоков

Mail.: pejkovh@yahoo.com

9.Акутна кардиоваскуларна грижа

Претседател – Тања Анѓушева, Др. Сци

Mail.: tanja.anguseva@zmc.mk

10.Коронарна патофизиологија и микроциркулација

Претседател – Проф. Марија Вавлукис

Mail.: marija.vavlukis@gmail.com

11.Сестринство

Претседател – виш. Мед. Сес. Соња Георгиевска

Mail.: sonjageorgievska@hotmail.com

12.Работна група за Национална стратегија за акутен коронарен синдром

Претседател – Оливер Бушлетиќ

Mail: oliverbusljetik@yahoo.com

 

  • Членовите на МЗК можат да членуваат и бидат активни во повеќе работни групи. Мозат да се пријават за членство на Претседателите на работните групи.
  • Секоја работна група може да биде иницијатор за стручен состанок и/или Симпозиум на одредена актуелна тема, под покровителство на Македонското здружение по кардиологија. При тоа, до Претседателството на здружението треба да се достави програмот на состанокот и финансиската конструлција на состанокот.

Претседател на МЗК

Проф.Е.Србиновска Костовска, FESC, FEACVI, FACC

Раководство

Претседател: Проф. д-р Маријан Бошевски
e-mail: marijanbosevski@yahoo.com; bosevski@cardiology.edu.mk

Претседател во избор: Вонреден проф. д-р Јорго Костов
e-mail: jorgokostov@gmail.com

Подпретседател: Науч Сор. д-р Ирена Митевска
е-mail: peovskai@yahoo.com

Генерален секретар/благајник:  Прим. д-р Беким Поцеста
e-mail: bekimpoc@yahoo.com

Членови на борд на Македонското Здржение по кардиологија:
Др.Ристе Секуловски
Др. Дубравка Маткова
Др. Атанас Горгиевски

Надзорна комисија
Прим. д-р Емилија Лазарова (претседател)
Ас.Др. Хајбер Таравари (заменик)
Ас,Др. Иван Василев
(Ас.Др.Филип Јанушевски,
Др. Славица Јорданова заменици членови)

Номинирачка комисија
Др.Емилија Додиќ (претседател)
Др.Александар Јовковски (заменик)
Др. Неџбедин Абази
(Др.Слаѓана Тупаре заменик член)

Етичка комисија
Виш Н.Сор. д-р Антонио Георгиев (претседател)
Др.Ненси Лозанче
Ас.Др.Саветка Паљошковска
(Ас.Др.Нела Костова замена)