Статут

Статут на македонското здружение по кардиологија

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Член 1
Македонското здружение по кардиологија е самостојна стручна, научна и едукативна организација од областа на кардиологијата, ангиологијата, кардиоваскуларната хирургија, епидемиологијата, атеросклерозата, артериската хипертензија и кардиоваскуларната терапија.

 

Член 2
Здружението носи назив “МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА”, Скопје со кратенка во понатамошниот текст МЗК, Скопје.

 

Член 3
Седиштето на МЗК е лоцирано на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија во Скопје, со адреса: ул Водњанска, бр 17, 1000 Скопје, Македонија, тел. 3113-116, факс 3164-134.

 

Кликнете ТУКА за да го превземете целиот статут

Работни групи

ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Во МЗК е во тек формирањето на работни групи, кои се подолу наведени.

Пријавувањето за работа во соодветните работни групи не може да биде направено “on line” поради техничките ограничувања на нашиот веб портал, затоа во прилог се контакт личности и нивни e-mail адреси, каде може да се пријавите за членување во работните групи. Пријавувањето ќе трае до 15 септември, освен за работната група за ехокардиографија, каде поради активноста која се организира, се молат сите заинтересирани за членстово во работната група да се пријават порано, по можност до 1-ви септември, затоа што од таа работна група ќе се очекува поголемо ангажирање поради организирање на ЕАЕ курсот за напредна ехокардиографија.

1. Работна група за срцева слабост
контакт личност Марија Вавлукис e-mail marija.vavlukis@gmail.com

2. Работна група за ехокардиографија и останати методи за визуелизација
контакт личност Проф. Елизабета Србиновска e-mail esrbinovska@yahoo.com

3. Работна група за КВБ превенција
контакт личност Др. Нела Костова e-mail nelakostova@yahoo.com

4. Работна група за инвазивна и интервентна кардиологија
контакт личност Др. Слободан Антов e-mail antovs@t-home.mk

5. Работна група за аритмии, електрофизиологија и електростимулација
контакт личност Др. Лидија Попоска e-mail lidijapoposka@gmail.com

6. Работна група за хипертензивна болест вклучително и засегање на краен орган
контакт личност Др. Магдалена Отљанска e-mail magdalenaotljanska@gmail.com

7. Работна група за валвуларни срцеви заболувања
контакт личност Др. Емилија Христова -Антова e-mail emilijah2002@yahoo.com

8. Работна група за периферна артериска болест и тромбоза
контакт личност Др. Марјан Бошевски e-mail marijanbosevski@yahoo.com

Раководство

Претседател: Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, Д-р сци
e-mail: esrbinovska@yahoo.com; srbinovskaeli@gmail.com

Генерален секретар: Проф. д-р Маријан Бошевски Д-р сци
e-mail: marijanbosevski@yahoo.com, bosevski@cardiology.edu.mk

Благајник: Асс. д-р Ирена Митевска Др.сци
e-mail: peovskai@yahoo.com

Претседателство на Македонското Здржение по кардиологија:

 • Анѓушева Тања, д-р
 • Јорданова Славица, д-р
 • Фатмир Ферати, Доц. Др.сци.
 • Ненси Лозанче, д-р
 • Ќупева Снежана, д-р
 • Тупаре Слаѓана, д-р

 

Надзорен одбор

 1. Марина Јуруковска, Др.сци.
 2. Емилија Лазарова, д-р
 3. Беким Поцеста, д-р

 

Етичка комисија

 1.  Весна Божиновска, Науч.Сов.Др.сци. ( Христо Пејков, Доц. д-р – замена)
 2.  Наташа Петковиќ, д-р (Енес Шеху д-р, замена)
 3.  Валон Асани, Доц. д-р (Валентина Андова, д-р. Мр.сци., замена)