Почитувани колеги,

На 02 и 03.09.2022 год. ќе се одржи Симпозиумот Vessels Seminar, користејќи ја online платформата.  Симпозиумот ќе се задржи на актуелните текови за крвните садови, примарната и секундарната превенција, дијагностичките модалитети како и терапевскиот пристап кон нивните заболувања. Заради краткоста на времето беше задржан принципот на поканети предавања и случаи. Фармацевтските фирми кои изразија интерес ќе бидат застапени со комерцијални симпозиуми.

Ве очекуваме,
 
Проф. д-р Маријан Бошевски, FESC,
Претседател на МЗК

РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИ

Вид на учесник Цена на регистрација
Учесници 2.000 ден
Специјализанти и студенти 1.300 ден

 Во цените е вклучено ддв од 18%.

 ЦЕЛОСНАТА РЕГИСТРАЦИЈА ВКЛУЧУВА:

  • Можност за учество на Симпозиумот
  • Сертификат со одобрени бодови од ЛКМ

 

НАПОМЕНА:

  • Акредитиран Сертификат од ЛКМ со одобрени бодови, ќе добие секој учесник кој бил онлајн присутен на Симпозиумот, и тоа минимум 60% од вкупното време на одржаниот Симпозиум (02 и 03.09.2022).
  • Сертификатот ќе биде доставен по завршување на Симпозиумот.

НАПОМЕНА:

Предавачите со орални предавања, целосно се ослободени од плаќање за регистрација.

Уплатата за регистрација на учесниците се врши на следната жиро сметка:

Глобал Нет Адв

Жиро сметка: 200-0031649772-96, Стопанска банка а.д. Скопје

Цел на плаќање: ”Vessels seminar

Програма на Симпозиумот