Активното членство во Македонското здружение по кардиологија (МЗК) подразбира редовна годишна уплата на чланарина во износ од 1500 денари. Со првата уплата вие станување член на МЗК.

Со зачленувањето во МЗК вие станувате и национален член на Европското здружение по кардиологија и Светската срцева  федерација.

Постапка за зачленување

1. Уплатите годишна чланарина во износ од 1500 денари на жиро сметка на Комерцијална банка 300000000554779 со назнака уплата на чланарина за тековната година, примател Македонско здружение по каридологија
2. Пополнете ја online пристапницата
3. Вашата уплата се регистира како банкарски прилив кон здружението
4. Пратете email до секретарот/благајникот за направената уплата (bekimpoc@yahoo.com)

Вашето членство ни дава поддршка за реализација на започнатите и планирани проекти

Лични податоци

Контакт


Согласен/согласна сум горе наведените податоци да се собираат, обработуваат и користат од страна на МЗК поради остварување на целите дефинирани во статутот на здружението, како и дека моето име и презиме можат да се објават и да бидат јавно достапни на интернет страницата на здружението. Останатите податоци можат да се користат во административни и статистички цели. Запознает/а сум со правото на увид и промена на своите лични податоци во базата на членовите на МЗК. Запознает/а сум со начинот за користење на лични податоци од страна на здружението, во склад со одредбите на законот за заштита на лични податоци.

Внеси го кодот!

captcha