Клинички Препораки/Протоколи

     ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

Почитувани колеги!

Во прилог на оваа најава следуваат два pdf документи, првиот насловен:
ПРОТОКОЛИ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПЕВТСКИ ПРОЦЕДУРИ
Кој содржи:
Протокол за работа на Ургентната амбуланта
Дијагностички процедури:
1.         Трансторакална ехокардиографија
2.         Трансезофагеална ехокардиографија
3.         Холтер ЕКГ
4.         Холтер за крвен притисок
5.         Тест на оптоварување
6.         Миокардна перфузиона томосцинтиграфија
Терапевтски процедури:
1.                   Електрична кардиоверзија
 
Вториот документ, насловен:
ПРОТОКОЛИ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН НА НАЈЧЕСТИТЕ КВБ ЗАБОЛУВАЊА
Кој содржи:
1.         Акутен миокарден инфаркт со перзистентна ST сегмент елевација (стр 2-5)
2.         Аритмии и пречки во спроведувањето во акутна фаза (стр 7-8)
3.         Покачен крвен притисок (стр 9-14)
4.         Валвуларни срцеви мани (стр 15-22)
5.         Адултни вродени срцеви мани (АВСМ) (стр 23-25)
6.         Аортна дисекција (стр 26-28)
8.         Акутен перикардит (стр 29-33)
9.         Лекување на пулмонална тромбоемболија (стр 34-41)
10.        Лекување на акутна и хронична срцева слабост (стр 42-52)
11.        Преткоморна фибрилација (стр 53-59)
13.       Третман на пациенти со траен електростимулатор (стр 60-67)
На овој начин имаме за цел да Ве информираме за начинот на работа  и следените Протоколи за дијагностичко-терапевтските третмани на кардиоваскуларните заболувања, кои се третираат на Универзитетската клиника за кардиологија
Categories:

admin

Напишете коментар