Линкови
  Европско здружение по кардиологија
  Европска асоцијација за перкутани коронарни интервенции
  Европска асоцијација за срцев ритам
  Европска асоцијација за превентивна кардиологија
  Европска асоцијација за кардиоваскуларен имиџинг
  Европско здружение за срцева слабост
  Асоцијација за акутна срцева нега
  Значајни линкови

 

 


Европска асоцијација за перкутани коронарни интервенции

 https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Association-of-Percutaneous-Cardiovascular-Interventions-(EAPCI)

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail