Новости
  Сретски ден на срцето 2017
  Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course
  Heart Failure Awarenes day, Македонија, 2015
  23rd annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology
  Светски ден на срцето 2013
  Светски ден на срцето 2012
  EAT Course of Advance Echocardiography, 2012
  ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МЗК
 Историја на светскиот ден на срцето во Македонија
 Одбележување на светскиот ден на срцето
 Симпозиум за базична ехокардиографија

 

 


ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МЗК

 

 ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КАРДИОЛОГИЈА

 Во МЗК е во тек формирањето на работни групи, кои се подолу наведени.

 Пријавувањето за работа во соодветните работни групи не може да биде направено “on line” поради техничките ограничувања на нашиот веб портал, затоа во прилог се контакт личности и нивни e-mail адреси, каде може да се пријавите за членување во работните групи. Пријавувањето ќе трае до 15 септември, освен за работната група за ехокардиографија, каде поради активноста која се организира, се молат сите заинтересирани за членстово во работната група да се пријават порано, по можност до 1-ви септември, затоа што од таа работна група ќе се очекува поголемо ангажирање поради организирање на ЕАЕ курсот за напредна ехокардиографија.

 
  1.    Работна група за срцева слабост

 контакт личност Марија Вавлукис e-mail  marija.vavlukis@gmail.com

  2.    Работна група за ехокардиографија и останати методи за визуелизација

 контакт личност Проф. Елизабета Србиновска e-mail esrbinovska@yahoo.com

  3.    Работна група за КВБ превенција

 контакт личност Др. Нела Костова e-mail nelakostova@yahoo.com

          4.    Работна група за инвазивна и интервентна кардиологија

 контакт личност Др. Слободан Антов e-mail antovs@t-home.mk

  5.    Работна група за аритмии, електрофизиологија и електростимулација

 контакт личност Др. Лидија Попоска e-mail lidijapoposka@gmail.com

  6.    Работна група за хипертензивна болест вклучително и засегање на краен орган

 контакт личност Др. Магдалена Отљанска e-mail magdalenaotljanska@gmail.com

  7.    Работна група за валвуларни срцеви заболувања

 контакт личност Др. Емилија Христова -Антова e-mail emilijah2002@yahoo.com

  8.    Работна група за периферна артериска болест и тромбоза

 контакт личност Др. Марјан Бошевски e-mail marijanbosevski@yahoo.com

 
 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА
contact@mscardiology.org.mk
ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, Р.Македонија
++389 2 3147189; ++389 2 3113116
admin mail